1. Uniwersytet Dziecięcy UTP powołany został w celu promocji nauki i edukacji (w szczególności nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych), a także aby rozwijać dziecięcą ciekawość i chęć poznawania świata.

 2. Uniwersytet Technologiczno – Przyrodniczy organizuje serię wykładów realizowanych w prostej i przystępnej dla dzieci formie, odbywających się w pomieszczeniach akademickich, na co dzień wykorzystywanych przez studentów uczelni.

 3. Studentem Uniwersytetu Dziecięcego UTP może zostać dziecko w wieku od 6 do 12 lat.

 4. W celu rekrutacji dziecka konieczne jest wypełnienie, przez rodzica lub prawnego opiekuna, formularza on-line znajdującego się na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego UTP. Konieczne jest wypełnienie wszystkich pól formularza, a w szczególności kontaktowego adresu e-mail, na który będzie wysłana informacja o przyjęciu dziecka.

 5. Wypełniając formularz rejestracyjny rodzic/opiekun wyraża jednocześnie zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych.

 6. Liczba miejsc jest ograniczona i w związku z tym kandydaci będą przyjmowani według kolejności zgłoszeń w systemie rekrutacyjnym. Poprawne zarejestrowanie dziecka równoznaczne jest z jego przyjęciem na Uniwersytet Dziecięcy.

 7. Uniwersytet Dziecięcy UTP będzie prowadzony w cyklu trzyletnim. Pierwsza rejestracja automatycznie upoważnia do uczestnictwa w całym cyklu nauki. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach możliwa jest po każdym semestrze.

 8. Na zakończenie trzyletniego cyklu zajęć odbędzie się uroczyste absolutorium dla uczestników Uniwersytetu Dziecięcego UTP.

 9. Udział w zajęciach Uniwersytetu Dziecięcego jest odpłatny. Opłata jest związana z partycypacją rodziców/opiekunów dziecka w kosztach prowadzenia przedsięwzięcia (zakup materiałów, napojów, nagród).

 10. Opłata roczna wynosi 150 zł. Wpłat można dokonywać na nr konta: 98 1240 2092 9128 8070 3300 0000 z tytułem: UTP-UD

 11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozdysponowania 15% miejsc na Uniwersytecie Dziecięcym dla dzieci, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, a także dzieci z domów dziecka i placówek opiekuńczych. Każdy przypadek rozpatrywany będzie indywidualnie po uprzednim zgłoszeniu do organizatorów.

 12. Po uzyskaniu odpowiedzi systemu rekrutacyjnego należy odesłać informację o poprawności wprowadzonych danych.

 13. Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć podane są na stronie internetowej. W przypadku zajęć prowadzonych w grupach (dodatkowe warsztaty) rodzice/opiekunowie zostaną poinformowani o godzinie rozpoczęcia zajęć indywidualnie na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym.

 14. Dziecko w czasie wykładów oraz zajęć plenerowych pozostaje pod opieką wolontariuszy Uniwersytetu Dziecięcego i nie może samodzielnie opuszczać sali w czasie wykładu ani odłączać się od grupy w trakcie zajęć plenerowych. Odpowiedzialność organizatorów za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzącego.

 15. Po zakończonych zajęciach dzieci są odbierane przez rodziców lub opiekunów prawnych. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed i po zakończeniu zajęć, a także dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.

 16. Rodzic/opiekun proszony jest o pozostanie w pobliżu sali wykładowej lub w salach, wskazanych przez organizatorów.

 17. W przypadku rażącego naruszenia przez dziecko zasad Uniwersytetu Dziecięcego oraz norm kultury osobistej, może ono zostać skreślone z listy studentów.

 18. Każdy „student” otrzymuje „indeks”, którego posiadanie uprawnia do uczestnictwa w zajęciach.

 19. Po zakończeniu wykładu „student” otrzyma pieczątkę w „indeksie” za uczestnictwo w wykładzie. Wykłady nie są zakończone egzaminem, zaliczenie otrzymuje się na podstawie obecności na zajęciach.

 20. Udział „studenta” w co najmniej 3 wykładach upoważnia do otrzymania dyplomu ukończenia Uniwersytetu Dziecięcego UTP, który nie jest dokumentem, a potwierdzeniem uczestnictwa i ma charakter symboliczny.

 21. „Studenci” Uniwersytetu Dziecięcego UTP otrzymają dyplomy po zakończeniu każdego roku akademickiego.

 22. Rodzice/opiekunowie zapisując dziecko do Uniwersytetu Dziecięcego zgadzają się jednocześnie na publikację zdjęć z wizerunkiem dziecka, audycji i wywiadów na stronach internetowych Uniwersytetu Dziecięcego UTP, Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego oraz w materiałach promocyjnych i w mediach.

 23. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminów oraz tematów wykładów, a uczestnicy będą o takich zmianach informowani poprzez podany w rekrutacji adres e-mail oraz informację na stronie internetowej Uniwersytetu Dziecięcego UTP.

mnisw

umo

Strona powstała ze środków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego
w ramach projektu
"Uniwersytet Młodego Odkrywcy"

Znajdź na stronie